Friday, February 24, 2012

Thomas Jefferson's Monticello, Virginia, USA


Thomas Jefferson's Monticello, Virginia, USA
Giovanni Giaconi